INFORMACE O DRUŽINĚ

Provoz družiny:

Ranní družina:
pondělí – pátek: 6.30 – 7.40 hod. Příchod do 7.20 hod., poté se budova zamyká.

Odpolední družina:
pondělí – pátek: 11:40 – 16:30 hod.

Za pobyt dětí je vybírán poplatek 1 400 Kč na školní rok.

Žáci mohou být přihlášení na:

a) ranní družinu
b) odpolední družinu
c) ranní i odpolední družinu

Platby za družinu se uskutečňují bezhotovostním převodem na účet školy nejpozději do konce měsíce září daného školního roku. Platby se provádějí na účet školy: 181459127/0300 pod specifickým symbolem 3143.

Kritéria pro přijetí do družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (105 žáků).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vyšší počet bodů
5 let 6 bodů
6 let 5 bodů
7 let 4 body
8 let 3 body
9 let 2 body
10 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje
1. ročník – 5 bodů
2. ročník – 4 body
3. ročník – 3 body
4. ročník – 2 body
5. ročník – 1 bod

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.